Dance Artin koulutussäännöt

§ 1. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Dance Artin nettisivuilla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden 12.8.2019-15.5.2020. Tuntiperuutukset kevään osalta on tehtävä 1.12. mennessä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@danceart.fi. Kevätlukukaudelta pois jäämisestä ilman kirjallista peruutusta joudumme veloittamaan 50€, jonka Visma Duetto perii Dance Artilta toimeksiannon peruuttamisesta.

§ 2. Lukukausimaksu maksetaan eräpäivään mennessä. Laskua maksettaessa tulee käyttää viitenumeroa. Ilman viitettä tai väärin maksutiedoin maksetut laskut eivät kirjaudu järjestelmäämme. Virheellisistä tai puutteellisista maksutiedoista syntyvistä mahdollisista aiheettomista maksumuistutuksista syntyvät kulut kuten toimeksiannon peruutus, tulevat maksajan vastattaviksi. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset tai tuntiperuutukset tulee tehdä aina ennen eräpäivää. Viivästyneet maksut siirtyvät eräpäivän jälkeen Visma Dueton hoidettavaksi. Viivästyskorko on 7,0%. Toimeksiannon peruminen eräpäivän jälkeen maksaa 50€.

§ 3.  Laskun vastaanottaja on sähköpostilaskujen osalta vastuussa laskun saamisesta sekä huomautuskuluista, mikäli lasku on päätynyt laskun vastaanottajalla esimerkiksi roskapostiin tai ei läpäise sähköpostin suodattimia. Järjestelmä lähettää ilmoituksen lähetetystä sähköpostilaskusta asiakkaalle tekstiviestinä, jolloin laskun saapumisen voi tarkistaa.

§ 4. Satunnaiset poissaolot tunneilta voi korvata toisen samantasoisen ryhmän tunneilla. Kevätkaudella voi korvata syyskauden tunteja tammikuun loppuun asti.

§ 4. Jokainen oppilas osallistuu tanssitunneille omalla vastuullaan. Halutessaan oppilas voi hankkia itselleen henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen. Opettajan vastuu rajoittuu tanssituntiaikaan.

§ 5. Tunnit alkavat ja päättyvät lukujärjestyksessä mainittuina aikoina. Tule/tuo lapsesi ajoissa tunnille. Tuntien alussa aina nimenhuuto. Päivän viimeisen tunnin jälkeen pukeutumisaika on 10 minuuttia.

§ 6. Tanssistudio ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Ota aina kaikki arvotavarasi ja reppusi mukaan salin puolelle.

§ 7. Tason/ryhmän vaihdon voi tehdä vain opettajan luvalla ja, jos toisessa ryhmässä on tilaa. Oppilaita on oltava paikalla vähintään neljä, jotta tunti pidetään.

§ 8. Ilmoittautuessa oppilas sitoutuu maksamaan tanssituntimaksut ja noudattamaan Tanssistudio Dance Artin koulutussääntöjä. Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tekee huoltaja.

§ 9. Halutessaan todistuksen osallistumisestaan tanssin perusopetukseen, on oppilaan se itse pyydettävä tanssistudion rehtorilta kuluneen kauden päätteeksi.

§ 10. Tanssisaleissa ja pukutiloissa saa liikkua vain sisäkäyttöön tarkoitetuilla kengillä tai tossuilla. Ulkokengät tulee jättää aulassa olevaan hyllykköön.

§ 11. Kaikilla tunneilla hiukset on sidottu kiinni. Purukumit, eväät sekä kellot ja korut tulee jättää pois tunneille tultaessa. Puhelimet pidetään äänettömällä.

§ 12. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla, tekstiviestillä tai Dance Artin nettisivuilla

§ 13. Oppilas / Huoltaja pitää itse huolen siitä, että hänen yhteystietonsa ovat aina ajan tasalla Hobiver-järjestelmässä. Osoite- ja puhelinnumeromuutokset tehdään omilla tunnuksilla osoitteessa danceart.hobiver.com. Dance Art ei vastaa vanhentuneista tai virheellisistä yhteystiedoista johtuvista tietokatkoista tai muista ongelmista.

§ 14Oppilaalta toivotaan läsnäoloa kevään viimeisillä kahdella (2) tunnilla, jotta hän on valmis esiintymään kevätnäytöksessä.

§ 15. Dance Artilla on oikeus käyttää valokuvia ja yleistä videokuvaa tuntitilanteista ja näytöksistä omassa markkinoinnissa ja mainonnassa, kuten sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja painotuotteissa. Materiaali on aina tarkoin valikoitua.

Koulutusryhmäsäännöt

1. Sitoudun käymään koulutusohjelman tunneilla säännöllisesti joka viikko toimintakaudella 2019-2020 ja maksamaan siitä kertyvät maksut eräpäivään mennessä.

2. Poissaolot ryhmän tunneilta ovat sallittuja ainoastaan pakottavan esteen sattuessa ja sairastapauksissa. Poissaolosta on aina ilmoitettava toimistoon toimisto@danceart.fi

3. Lupaudun mukaan esiintymis- ja kilpatoimintaan ryhmän vuosisuunnitelman mukaisesti.

4. Edustan Dance Artia iloisesti ja ryhdikkäästi.

5. Kuulun DAn koulutusryhmään enkä siten voi samanaikaisesti kuulua mihinkään toiseen tanssiryhmään tms. kilparyhmään tai esiintyä toisen ryhmän nimissä.

6. En puhu selän takana pahaa koulutuskavereistani vaan annan oman panokseni hyvän ryhmähengen ylläpitämiseen.

7.  Kunnioitan opettajiani ja annan heille oikeuden ohjata ja opettaa minua parhaaksi näkemillään harjoituksilla ja metodeilla.

8. Annan sekä itselleni että muille työrauhan tuntien aikana. En lörpöttele tuntien aikana ja siten häiritse muiden keskittymistä, vaan keskityn kuuntelemaan ja ottamaan mahdolliset korjaukset haasteina vastaan.

9. Ilmoitan heti koulutuksen järjestäjälle, jos olen tyytymätön johonkin asiaan koulutusohjelmassa tai havaitsen että koulutusohjelman sääntöjä rikotaan.

10. Lisäksi lupaudun noudattamaan Tanssistudio Dance Artin koulutussääntöjä ja käyttäytymään esimerkillisesti tanssistudion muita oppilaita kohtaan sekä omalla olemuksellani luomaan hyvää ilmapiiriä myös muille kuin koulutuksen tunneille.

11. Koulutusryhmän osallistuessa maksullisiin kilpailuihin tai tapahtumiin olen valmis maksamaan niistä kertyvät kulut (osallistumismaksut, mahdolliset kyyti- ja yöpymiskulut, tehojaksot, asuvuokrat). Vanhempani ovat tietoisia kuluista  ja ovat antaneet suostumuksensa tähän.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa ryhmästä erottamiseen.

OPPILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Tanssistudio Dance Art Oy

Osoite: Hämeenkatu 30 A 6, 11100 Riihimäki

puhelin: 040-5358577 sähköposti: rehtori@danceart.fi kotisivut: www.danceart.fi

Rekisterin vastuu/yhteyshenkilö

rehtori Minni Arposuo puhelin: 040-5358577 sähköposti: rehtori@danceart.fi

Rekisterin nimi

Tanssistudio Dance Artin oppilasrekisteri

Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin ja asioihin ja niiden mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena.

Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

 • oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
 • alaikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan / huoltajan

 • henkilötunnus
 • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
 • opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän toiminnan sekä opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä yhtään sen pidempään kuin on tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat muut palveluntarjoajat ovat:

Tanssistudio Dance Art Oy, oppilasrekisteri-ja ilmoittautumisjärjestelmä Hobiverin osalta Parenum Oy, pankkiyhteydet Codesense Oy, laskutus Maventa Oy, perintätoimisto Visma Duetto Oy, kirjanpito Tilitoimisto Bamica Ky / Riihitili Oy

Kaikki yllämainitut toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry.n tilastollisiin vuosiraportteihin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua omia tietoja rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti  Rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen on hänellä oikeus peruuttaa se milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle
 • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen toimisto@danceart.fi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus

Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

 

 

Yhteystietomme

Toimipisteet


Dance Art - Riihimäki
Hämeenkatu 25-27, 11100 Riihimäki
(Kauppakeskus Majakka 2.krs)


 


Dance Art - Hyvinkää
Ahokaari 6, 05460 Hyvinkää


Toimisto


toimisto@danceart.fi
040 705 26 34

(aukioloajat ajankohtaista osiossa)

Rehtori Minni Arposuo
rehtori@danceart.fi
040 535 85 77


Voit myös ottaa yhteyttä täyttämällä ja lähettämällä alla olevan lomakkeen. Vastaamme mahdollisimman pian.